Nieuws item

De toekomst van Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) bij Waterschap Rijn & IJssel

Nehem begeleidt Waterschap Rijn & IJssel bij het opstellen van de toekomstvisie op KAM en certificering binnen het programma Waterketen.

01-07-2017 | De toekomst van Kwaliteit, Arbo en Milieu bij Waterschap Rijn & IJssel


De unit Zuiveringsbeheer & Riolering (Z&R) is gecertificeerd voor de normen ISO 9001 (Kwaliteit), OHSAS 18001 (Arbo) en ISO 14001 (Milieu). De laatste jaren komen er nog maar weinig verbeterpunten naar voren uit de externe audits. Hierdoor is de toegevoegde waarde van certificering ter discussie komen te staan. Daarnaast zijn er lopende ontwikkelingen die van invloed zijn op het KAM-systeem, zoals de veranderopgave vanuit “De bedoeling”, de introductie van de nieuwe ISO-normen en de opkomst van assetmanagement en de circulaire economie.

Waterschap Rijn & IJssel heeft Nehem gevraagd een proces te begeleiden om te komen tot een toekomstvisie voor KAM. In een drietal sessies met de betrokken managers en medewerkers is achtereenvolgens de huidige positie van KAM geanalyseerd, de ambitie voor de toekomst bepaald en een 'ont-wikkeltraject' ontworpen om deze ambitie te gaan realiseren. Hiertoe worden een zevental thema’s rondom KAM aangepakt. Zie de visuele weergave hiernaast. 

Door actieve betrokkenheid en draagvlak te organiseren is een gedragen visie op de toekomst van KAM ontstaan.