Nieuwsitem

Systeemaudit en design sessie bij WDODelta

Aanpak voor het doorlichten van een managementsysteem en het ontwerpen van interventies om de kwaliteit van de organisatie te verbeteren.

14-06-2019 | Nehem voert systeemaudit uit bij WDODelta

Waterschap Drents-Overijsselse Delta (WDODelta) heeft Nehem gevraagd een 'systeemaudit' uit te voeren, om te toetsen of het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de ISO 9001-norm en om verbetermogelijkheden te identificeren. 

Een systeemaudit wordt uitgevoerd om te beoordelen of een managementsysteem aan de norm voldoet, maar ook of het systeem in de praktijk geschikt en effectief is. Met een systeemaudit kan worden nagegaan of er specifieke punten zijn die aandacht behoeven dan wel beter kunnen. Het is een onafhankelijke beoordeling van het managementsysteem als onderdeel van, of aanvullend op, de eigen interne audits. In onze ervaring gaat van een dergelijke systeemaudit een veel groter leereffect uit dan bij externe audits het geval is.

Wij hebben de ‘systeemdocumenten’ van het kwaliteitsmanagementsysteem van WDODelta getoetst aan de ISO 9001-norm en auditgesprekken gevoerd over de ‘systeemprocessen’. Op basis hiervan is een auditrapportage opgesteld met talrijke verbeteradviezen, waarmee WDODelta de kwaliteit van haar organisatie verder kan verbeteren. 

In een zogenaamde 'design sessie' hebben we vervolgens met de betrokkenen van het cluster Bedrijfsvoering & Ontwikkeling diverse interventies ontworpen om de verbeterpunten te gaan realiseren. Door hier gezamenlijk invulling aan te geven wordt optimaal gebruik gemaakt van de creativiteit van de betrokkenen en ontstaat er eigenaarschap voor de gekozen interventies.