Projectcase

Daadwerkelijk verbeteren met Lean auditing

Waterschap Scheldestromen hanteert de Lean auditing systematiek om meer resultaat te halen uit interne audits.

Beschrijving klant:
Waterschap Scheldestromen is op 1 januari 2011 ontstaan uit een fusie tussen waterschap Zeeuws-Vlaanderen en waterschap Zeeuwse Eilanden. Het nieuwe waterschap omvat de hele provincie Zeeland en beschermt Zeeland tegen wateroverlast, beheert het oppervlaktewater, zuivert het afvalwater, beheert wegen en wegbeplanting en draagt actief bij aan de ruimtelijke invulling van de provincie. De ambtelijke organisatie van Scheldestromen omvat circa 500 formatie-eenheden.

Beschrijving opdracht:
De afdeling Zuiverings- en Installatiebeheer hanteert al jaren een KAM-managementsysteem en voert in dit kader periodiek interne audits uit. Men vond het lastig om hiermee voldoende verbeterslagen te maken. Nehem heeft daarom het concept Lean auditing geïntroduceerd.

Tijdens een gezamenlijke voorbereidingsdag is toegelicht hoe de principes van Lean kunnen worden gehanteerd bij de uitvoering van interne audits. Vervolgens zijn twee auditteams aan de slag gegaan met de auditvoorbereiding in drie stappen:
- Stap 1: Proces in beeld brengen;
- Stap 2: Klantwaarde analyseren;
- Stap 3: Verspillingen analyseren.

Dit ‘vooronderzoek’ heeft gedetailleerde vragenlijsten opgeleverd voor de audits. Op de auditdag zelf hebben de teams meerdere interviews afgenomen. Niet alleen de betrokken medewerkers, maar ook de (interne) klanten zaten aan tafel. Bij deze interviews zijn de auditoren op zoek gegaan naar mogelijkheden om klantwaarde te verhogen en verspillingen te reduceren.

De auditteams hebben na de auditdag zelfstandig hun auditrapportages opgesteld. Deze auditrapportages zijn hierna uitgebreid besproken in het afdelingsoverleg.

Beschrijving resultaat:
Waterschap Scheldestromen is enthousiast over de nieuwe manier van interne auditing. Wat zijn de voordelen van de Lean audit systematiek?

- Meer diepgang door betere voorbereiding en toepassing Lean principes:
Bij een Lean audit denk je op voorhand na over zaken als klantwaarde en verspillingen, waardoor de audit meer diepgang krijgt.

 - Brede blik op werkwijze en verbeterpunten:
Doordat de Lean audits regio- en afdelingsoverschrijdend zijn, worden verwachtingen en eventuele problemen tussen regio’s en afdelingen inzichtelijk. Het levert de auditoren en het management een gedetailleerd inzicht in de manier van werken en de verbeterpunten.
 
“Lean auditing biedt een duidelijke meerwaarde ten opzichte van reguliere procesaudits, het levert hele andere conclusies op, echte verbetermogelijkheden!”
Leo Kasse, hoofd afdeling Zuiverings- en Installatiebeheer