Projectcase

Doorlichten DMO-organisatie op veiligheid en milieu

Auditoren van Nehem Consultants hebben alle DMO-onderdelen doorgelicht met betrekking tot veiligheids- en milieuaspecten.

Beschrijving klant:
De Defensie Materieel Organisatie (DMO) is een belangrijk defensieonderdeel. Als dienstencentrum draagt DMO zorg voor al het defensiematerieel gedurende de gehele levensduur: van de aankoop, het groot onderhoud tot de afstoting. DMO draagt eveneens zorg voor de informatievoorziening en levert de daarbij behorende technologie. De DMO levert deze diensten aan de Operationele Commando’s (Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marine), het Commando Diensten Centrum, de Bestuursstaf, haar eigen organisatie, maar ook andere overheidsorganisaties.

Beschrijving opdracht:
Om alle veiligheids- en milieuaspecten binnen DMO te beheersen en te borgen is het Veiligheids- en Milieu Management Systeem (VMMSDMO), als afgeleide van het Defensie-brede VMSDEF, ontwikkeld en vastgesteld. Er is nadrukkelijk gekozen voor een DMO-breed managementsysteem en als zodanig ook van een integrale en DMO-brede aanpak van veiligheids- en milieurisico’s, waarbij de uitvoering in de lijn plaats vindt. Het VMMSDMO is opgesteld conform de internationale eisen voor milieumanagementsystemen (ISO 14001) en veiligheidsmanagementsystemen (OHSAS 18001).

Bij DMO worden periodiek interne audits gehouden om continue te kunnen verbeteren en de PDCA-cyclus te sluiten. Met de interne audits wordt inzicht verkregen in de inrichting, borging en werking van het VMMSDMO binnen de DMO als geheel en bij alle DMO-onderdelen in het bijzonder. In de periode 2014-2015 hebben auditoren van Nehem Consultants samen met auditoren van DMO alle 13 DMO-onderdelen bezocht, waaronder het Defensie Munitie Bedrijf, de Defensie Pijplijn Organisatie en de Afdeling Brand- en Bedrijfsstoffen.

Beschrijving resultaat:
Met de audits is inzicht verschaft in de mate waarin het veiligheids- en milieumanagement is ingericht en geborgd bij alle DMO-onderdelen en zijn concrete verbetermaatregelen vastgesteld met betrekking tot veiligheids- en milieuaspecten binnen DMO (zowel in haar bedrijfsvoering als bij de levering van producten en diensten).

Expliciet is voorkomen dat het een soort certificatieaudit wordt en dat feitelijk alleen wordt gekeken of je aan de eisen c.q. normen voldoet. De rapportages zijn een waardevol instrument om een verbetertraject in te zetten door het hoofd van het DMO-onderdeel.