Projectcase

Milieu- en procesmanagement bij het Wetterskip

Nehem Consultants heeft het milieumanagementsysteem van Wetterskip Fryslân geactualiseerd en de processen heringericht.

Beschrijving klant: Wetterskip Fryslân
Wetterskip Fryslân zorgt voor schoon water én droge voeten in de provincie Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Het cluster Waterzuiveringen wil op een efficiënte, duurzame en milieubewuste wijze het afvalwater van de Friese burger zuiveren.

Beschrijving project 1: Milieu- en procesmanagement
Naar aanleiding van een reorganisatie heeft Nehem opdracht gekregen om het milieumanagementsysteem van het cluster Waterzuiveringen te actualiseren en de processen opnieuw in te richten. Alle documenten en procesbeschrijvingen zijn met de betrokken medewerkers besproken en geactualiseerd.

Wat zijn de voornaamste wijzigingen:
- Het handboek is in zijn geheel digitaal te raadplegen;
- De opmaak is eigentijdser en meer uitnodigend om te lezen;
- Een nieuwe, meer logische en overzichtelijke procesindeling;
- Procesverantwoordelijken hebben een stevigere rol gekregen;
- Onnodige processen en minder relevante informatie is verwijderd;
- Alle teksten zijn aangepast op het nieuwe organisatiemodel;
- Het aantal documenten en pagina’s is met 40% teruggebracht.

Het resultaat is een ‘lean en mean’ handboek dat echt bijdraagt aan het bereiken van de doelstellingen, waaronder hercertificatie conform ISO 14001. Verder heeft Nehem een ‘Systeemcheck ISO 14001’ gehouden en de jaarlijkse directiebeoordeling voorbereid en samen met het management uitgevoerd.

Beschrijving project 2: Interne auditing
Elk jaar voert Nehem bij het cluster Waterzuiveringen interne audits uit om het functioneren van (de processen van) het milieumanagementsysteem te beoordelen en om vast te stellen welke verbetermogelijkheden er zijn. Voor de interne audits worden jaarlijks een aantal rioolwaterzuiveringen bezocht, alsmede het centrale kantoor in Leeuwarden.

Het resultaat is een jaarlijkse check op de uitvoering van de processen inclusief de mate waarin wordt voldaan aan arbo- en milieueisen.

Beschrijving project 3: Compliance management
Het laboratorium van ‘het wetterskip’ is ook ISO 14001-gecertificeerd. Om de relatie tussen de milieuaspecten van het laboratorium en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving te verduidelijken, ontwikkelde Nehem een geïntegreerd register voor milieuaspecten en wet- en regelgeving.

Het resultaat is een praktische tool waarmee het laboratorium weer in control is voor de geldende milieuwet- en regelgeving.