Projectcase

Procesinrichting waterketen klaar voor de toekomst

Waterschap Rijn & IJssel maakt processen (afval)waterketen klaar voor huidige en toekomstige opgaven

01-03-2019 | Procesinrichting waterketen klaar voor de toekomst

Beschrijving klant:
De unit Zuiveringsbeheer & Riolering van Waterschap Rijn & IJssel is gecertificeerd voor de normen ISO 9001 (Kwaliteit), 45001 (Arbo) en 14001 (Milieu). In 2017 is binnen de unit Z&R een discussie gevoerd over de vraag hoe men in de toekomst KAM wil inzetten. 

Dit heeft geleid tot een ‘Toekomstvisie KAM bij Waterketen’, waarin onder andere is bepaald dat KAM in de toekomst moet zorgen voor: 
- de optimale inrichting van de processen (lean & mean);
- het op peil houden en ontwikkelen van kennis;
- het benutten van de hoge mate van betrokkenheid en kwaliteitsbewustzijn (eigenaarschap).

Beschrijving opdracht:
Naar aanleiding van deze toekomstvisie is besloten om de procesinrichting van Z&R, of beter gezegd het programma (afval)waterketen, te gaan herinrichten, met als doel om de bedrijfsvoering – op tactisch en operationeel niveau – verder te optimaliseren en adequaat in te kunnen spelen op toekomstige opgaven. Nehem is gevraagd dit project te begeleiden.

Beschrijving resultaat:
In 2018 zijn gesprekken gevoerd over de procesinrichting. Binnen het hoofdproces ‘In stand houden (afval)waterketen’ zijn vier werkomgevingen benoemd: 
1. Inzamelen en transporteren; 
2. Zuiveren van afvalwater;
3. Ontwateren en verwaarden van slib;
4. Verplichtingen omgevingswet.

Dit heeft geresulteerd in een nieuwe 'proceskaart', waarin alle processen rondom de (afval)waterketen zijn gevisualiseerd. Zie de bovenste afbeelding hiernaast.

De vier werkomgevingen zijn in werkgroepen besproken en in beeld gebracht volgens de methode van 'service blueprinting'. Hierbij zijn ook risico's en verbetermaatregelen vastgesteld. Vervolgens is dit uitgewerkt in vier matrixtabellen. Alle informatie over het proces is hiermee overzichtelijk in één tabel weergegeven. Zie het voorbeeld hiernaast.

Hierna zijn de vier werkomgevingen in SharePoint ingericht. Hierin vinden de medewerkers van waterketen alle benodigde documenten onder één muisklik. Het kwaliteitsmanagementsysteem is zodoende niet een stoffige map in de kast, maar een levendige omgeving van waaruit daadwerkelijk wordt gewerkt.

Doordat veel medewerkers direct betrokken zijn geweest in de werkgroepen, is er meteen draagvlak gecreëerd voor de nieuwe procesinrichting. Voor de overige medewerkers is onder andere een themamiddag georganiseerd om kennis te nemen van de procesinrichting.