Projectcase

Programmatisch werken bij Rijn en IJssel

Nehem helpt Waterschap Rijn en IJssel invulling te geven aan programmatisch werken op het gebied van waterveiligheid.

Beschrijving klant:
Waterschap Rijn en IJssel zorgt voor het waterbeheer in Oost-Gelderland, het zuiden van Overijssel en het zuidoosten van de Veluwe. Het waterschap heeft de afgelopen jaren intensief meegewerkt aan de ontwikkeling van het nationale Deltaprogramma. Vanuit dit programma werkt men de komende jaren verder aan het op orde krijgen van de dijken, aan een passende ruimtelijke inrichting en aan een adequate crisisbeheersing. Dit doet het waterschap samen met onder andere Rijkswaterstaat, de provincies, de veiligheidsregio's en gemeenten. In 2017 zal de nieuwe Waterwet van kracht worden, die wijzigingen op het gebied van normering met zich meebrengt. Het waterschap bereidt zich met het programma verder voor op deze ontwikkeling.

Beschrijving opdracht:
Waterschap Rijn en IJssel wil invulling geven aan programmatisch werken op het gebied van waterveiligheid. Programmatisch werken is het realiseren van doelen door samen, met partijen en in netwerken, aan een verzameling inspanningen te werken.

Het is dus zaak om te bepalen met wie er waaraan moet worden gewerkt. Hiertoe heeft een groep betrokkenen onder begeleiding van Nehem een eerste strategische verkenning gehouden, waarin met elkaar de essentie van het programma Waterveiligheid is bepaald. Op grote vellen papier zijn de hoofdlijnen van het programma geschetst. Deze visualisatie speelt een belangrijke rol in het proces. Het zorgt ervoor dat complexe materie eenvoudig in beeld wordt gebracht.

Vervolgens zijn de hoofdlijnen van het programma verder uitgewerkt in een aantal deelsessies. De consultant van Nehem bereidt de sessies steeds voor en bedenkt de werkvormen die gehanteerd gaan worden. Tijdens de sessies fungeert hij als procesbegeleider. Na elke sessie worden de resultaten vastgelegd op een zogenaamde ‘factsheet’. Hierop staat steeds het doel van de programmalijn, de stakeholders en de benodigde inspanningen/maatregelen. Deze factsheets vormen de basis van het uiteindelijke programmasturingsplan Waterveiligheid.

Beschrijving resultaat:
“Het voordeel van deze aanpak is dat we van buiten naar binnen denken”, vertelt Maarten Ebben van het waterschap. “Hoe en met wie gaan we samenwerken om onze doelen te realiseren?”
 
Met deze strategische sessies geeft het waterschap niet alleen inhoudelijk invulling aan het programma Waterveiligheid. Door het samen met de betrokkenen te doen is een gedeeld beeld gecreëerd van de opgave waarvoor het waterschap aan de lat staat. Dit bevordert teamgeest en vergroot de betrokkenheid en het draagvlak. Hiermee is de basis gelegd voor de uitvoering van het programma.