Projectcase

Veilig en vitaal werken bij het onderhoudsbedrijf

Nehem Consultants heeft Van Aarle Coolen Groep BV begeleid bij het inrichten van een Kwaliteits- en VGM-systeem.

Beschrijving klant:
De Van Aarle Coolen Groep BV is actief op de vakgebieden glas-, schilder-, behang- en spuitwerk alsmede bouwkundig gevelonderhoud en kitwerkzaamheden. Het bedrijf is actief in de marktgroepen Zorg, Onderwijs, Wonen en Industrie. Van Aarle Coolen wil graag bekend staan om haar maatschappelijk verantwoorde en resultaatgerichte aanpak. Hun motto is ‘Afspraak is afspraak en alles in 1 keer goed’.

Beschrijving opdracht:
Middels een managementsysteem op het gebied van kwaliteit (ISO 9001) en veiligheid, gezondheid en milieu (VCA) wil de Van Aarle Coolen Groep BV beter voldoen aan de verwachtingen van opdrachtgevers, rekening houdend met maatschappelijke ontwikkelingen en de geldende wet- en regelgeving. Hierbij wordt gestreefd naar continue verbetering ten aanzien van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.

Nehem heeft Van Aarle Coolen begeleid bij het inrichten van een Kwaliteits- en VGM-systeem (kortweg KVGM-systeem). In een aantal workshops hebben we de huidige taakverdeling besproken en zijn alle knelpunten benoemd. Vervolgens hebben de deelnemers zelf nieuwe taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bepaald en belegd bij de juiste mensen. De nieuwe en slimmere werkwijzen zijn vastgelegd in procesbeschrijvingen en VGM-instructies. Verder hebben we een nieuwe Arbo risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opgesteld.

Beschrijving resultaat:
Onze implementatieaanpak was erop gericht om alle medewerkers te bewegen vanuit hun eigen ambities en mogelijkheden een bijdrage te leveren aan de beoogde veranderingen. Zo hebben enkele medewerkers de verantwoordelijkheid genomen voor het keuren van de arbeidsmiddelen. En de projectleiders voeren voortaan werkplekinspecties uit om toe te zien op veilig en gezond werken.

Het KVGM-systeem heeft gezorgd voor meer duidelijkheid en vitaliteit in de organisatie. Er is meer eenduidigheid in de manier van werken, waardoor kosten zijn verlaagd. Bovendien is het KVGM-systeem een hulpmiddel voor het opleiden van nieuwe medewerkers en het borgen van vakmanschap en kennis.

Met het KVGM-systeem is Van Aarle Coolen in staat om continu te verbeteren ten aanzien van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu, met name op het gebied van:
- procesbeheersing;
- voorkomen van persoonlijk letsel;
- zorg voor veiligheid van derden;
- voorkomen van materiële schade en milieuschade.