ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

Algemene voorwaarden WBSO portaal

Rijswijk, 1 Juni 2021

Artikel 1. Definities                                                   

In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

Geautoriseerde Gebruiker(s): de natuurlijke persoon die gebruik maakt van het Klantenportaal;

Gebruiker: de Klant en/of de Geautoriseerde Gebruiker(s);

Gebruikersvoorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden PNO Klantenportaal;

Klant: de opdrachtgever met wie PNO een overeenkomst van opdracht is aangegaan in het kader waarvan door PNO de mogelijkheid wordt geboden om Geautoriseerde Gebruiker(s) namens de Klant gebruik te laten maken van het Klantenportaal;

Klantenportaal: het door PNO in standgehouden internetportaal;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen PNO en een Klant waarin naar deze Gebruikersvoorwaarden wordt verwezen;

PNO: PNO Consultants B.V.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze Gebruikersvoorwaarden gelden bij ieder gebruik van het Klantenportaal. Door gebruik te maken van het Klantenportaal verklaart de Gebruiker gebonden te zijn aan deze Gebruikersvoorwaarden. De Gebruikersvoorwaarden gelden hoofdelijk voor iedere natuurlijke persoon die gebruik maakt van het Klantenportaal en voor de Klant. Dit betekent dat Klant jegens PNO hoofdelijk verbonden is voor het handelen en nalaten van de Geautoriseerde Gebruiker(s).

2.2 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn in de verhouding tussen PNO en de Klant een aanvulling op de Overeenkomst en de daarin genoemde algemene voorwaarden tussen PNO en de Klant. De Gebruikersvoorwaarden hebben specifiek betrekking op het gebruik van het Klantenportaal. Indien en voorzover sprake is van strijdigheid prevaleert tussen Klant en PNO het bepaalde in de Overeenkomst en algemene voorwaarden.

2.3 Als een bepaling in deze Gebruikersvoorwaarden ongeldig is, in strijd met de wet of rechtens niet afdwingbaar, laat dit de geldigheid van enig andere bepaling van de Gebruikersvoorwaarden onverlet. Een dergelijke ongeldige of niet afdwingbare bepaling zal in dat geval worden vervangen of worden geacht te zijn vervangen door een rechtsgeldige bepaling waarvan de interpretatie de strekking van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.4 Deze Gebruikersvoorwaarden kunnen door PNO op elk moment worden aangepast. Steeds geldt de versie die van toepassing is op het moment van inloggen door een Gebruiker.

2.5 Gebruik van het Klantenportaal zonder toestemming van PNO is nadrukkelijk niet toegestaan.

Artikel 3. Toegang tot het Klantenportaal, Registratie en gebruikersaccount

3.1 Om toegang te krijgen tot het Klantenportaal moet een Gebruiker zich eerst registreren op de door PNO voorgeschreven wijze en een gebruikersaccount aanmaken. De Gebruiker moet aan het door de Gebruiker ingevoerde emailadres een wachtwoord toekennen dat aan de vereiste veiligheidscriteria voldoet. Verder moet de Gebruiker instemmen met deze Gebruikersvoorwaarden.

3.2 Als de Gebruiker diens wachtwoord vergeet, kan de Gebruiker een nieuw wachtwoord aanvragen door diens e-mailadres en de door PNO verzochte gegevens in te voeren. Het nieuwe wachtwoord wordt de Gebruiker toegezonden op het  aan het gebruikersaccount gekoppelde e-mailadres.

3.3 Als de Gebruiker weet of vermoedt dat de gebruikersnaam en/of het wachtwoord bekend kan zijn bij een ander moet de Gebruiker het wachtwoord wijzigen en moet de Gebruiker PNO hiervan meteen op de hoogte stellen.

3.4 De Gebruiker is gehouden om de middels het Klantenportaal verstrekte informatie en ingevoerde gegevens steeds op volledigheid en juistheid te controleren en te actualiseren.

3.5 Klant en Geautoriseerde Gebruiker garanderen ieder voor zich dat de Geautoriseerde Gebruiker bevoegd is om op het Klantenportaal namens de Klant te handelen. PNO wijst de Gebruiker er nadrukkelijk op dat de succesvolle invoer van de aan het gebruikersaccount gekoppelde combinatie van e-mailadres en wachtwoord geldt als legitimatie voor alle (rechts)handelingen die door PNO naar aanleiding van het gebruik van het Klantenportaal worden verricht. PNO mag er vanuit gaan dat via het Klantenportaal afgelegde of ontvangen wilsverklaringen en verrichte handelingen en verstrekte gegevens worden gedaan namens de Klant.

3.6 PNO is niet gehouden om een Gebruiker toe te laten tot het Klantenportaal. PNO heeft het recht om een Gebruiker om haar moverende redenen op ieder moment de toegang tot het Klantenportaal te ontzeggen en/of verdere toegang te blokkeren.

3.7 PNO garandeert niet dat het Klantenportaal steeds beschikbaar en toegankelijk is. PNO behoudt zich het recht voor om het ter beschikking stellen van het Klantenportaal om haar moverende redenen te onderbreken, als bijvoorbeeld sprake is van virusaanvallen, veiligheidslekken, de koppeling van de Gebruiker tot de infrastructuur problemen veroorzaakt of in geval van andere situaties die gevaar (kunnen) opleveren voor het Klantenportaal of vanwege onderhoud of om andere PNO moverende redenen, een en ander ter beoordeling van PNO en onverminderd enig ander recht van PNO.

3.8 Gebruiker dient zelf te zorgen voor een juiste (web)browser en goede internetverbinding.

Artikel 4. Gebruik van de functionaliteiten van het Klantenportaal

4.1 Het door PNO aan een Gebruiker verstrekte recht om gebruik te maken van bepaalde functionaliteiten van het Klantenportaal is persoonlijk. De Gebruiker staat ervoor in dat hij zijn gebruikersgegevens niet aan anderen kenbaar zal maken of ter beschikking zal stellen.

4.2 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van het Klantenportaal berusten bij PNO en/of haar toeleveranciers en blijven bij PNO en/of haar toeleveranciers berusten. Door PNO wordt er uitsluitend een tijdelijk en niet exclusief gebruiksrecht verschaft waarmee door de Gebruiker gebruik kan worden gemaakt van functionaliteiten van het Klantenportaal. PNO bepaalt wie het Klantenportaal gebruikt en voor welke duur. Er bestaat voor de Gebruiker geen afdwingbaar recht tot het gebruik. Het gebruik van het Klantenportaal kan op ieder moment door PNO met onmiddellijke ingang worden opgezegd.

4.3 Het gebruik van het Klantenportaal zal voor geen ander doel gebruikt worden dan waarvoor door PNO toegang is verleend.

4.4 Gebruik van het Klantenportaal geschiedt geheel voor eigen rekening en risico van de Gebruiker.

4.5 De Gebruiker zal auteursrechtelijk beschermde werken, zoals modellen of formulieren niet kopiëren, vermenigvuldigen, (sub)licentieren of exploiteren, zonder toestemming van PNO. Het is de Gebruiker verboden om documenten die PNO aan de Gebruiker ter beschikking stelt te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, of aan derden ter hand te stellen, behoudens toestemming van PNO.

4.6 Het is de Gebruiker niet toegestaan het Klantenportaal te gebruiken voor het plaatsen, verveelvoudigen, verspreiden of openbaar maken van gegevens of informatie die in strijd zijn met de wet, of goede zeden, of die op onrechtmatige wijze verkregen zijn, of zodanig dat hij daarmee inbreuk maakt op rechten van derden, zoals intellectuele eigendomsrechten.

4.7 PNO is niet gehouden tot dataherstel. In geval van verminking of het verloren gaan van gegevens zal PNO niet verplicht zijn om een back-up beschikbaar te stellen.

Artikel 5 Beveiligingsmaatregelen

5.1 PNO zal zich inspannen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het Klantenportaal en de gegevens in het Klantenportaal te beveiligen.

5.2 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor een juist gebruik en de beveiliging van zijn/haar hardware, software en de inloggegevens waarmee toegang wordt verkregen tot het Klantenportaal. Als de Gebruiker ermee bekend is dat de beveiliging niet voldoet, zal de Gebruiker PNO hiervan direct telefonisch en schriftelijk (ook per e-mail) op de hoogte stellen.

5.3 De Gebruiker dient gebruik te maken van deugdelijke antivirusprogrammatuur vóór en tijdens gebruikmaking van het Klantenportaal, en/of anderszins voldoende beschermende beveiligingsmaatregelen te nemen. Verder dient de Gebruiker geen gebruik te maken van het Klantenportaal in ongecontroleerde omgevingen (zoals internetcafés of andere openbare ruimten).

5.4 PNO voert actief beleid om informatie en de uitwisseling daarvan te beveiligen. PNO staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien PNO op grond van een overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging zal die beveiliging beantwoorden aan de specifieke specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat niet onredelijk is, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten.

Artikel 6. Aansprakelijkheid PNO en aansprakelijkheid Klant

6.1 PNO is ten opzichte van een Gebruiker slechts aansprakelijk als sprake is van een toerekenbaar tekortschieten van PNO waarbij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van PNO. Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van PNO nadrukkelijk uitgesloten.

6.2 Iedere aansprakelijkheid van PNO voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt in ieder geval verstaan gevolgschade, winstderving, omzetderving, reputatieschade, verminderde goodwill, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vertragingsschade, schade als gevolg van aanspraken van derden, verminking, vernietiging of verlies van gegevens, materialen of software van derden.

6.3 Indien en voorzover er gelet op het bepaalde in artikel 6.1 en 6.2 enige aansprakelijkheid zou resteren, is iedere aansprakelijkheid van PNO gemaximeerd tot maximaal het bedrag dat door de aansprakelijkheid-sverzekeraar wordt uitgekeerd en, indien om wat voor reden dan ook er geen uitkering plaatsvind tot maximaal een bedrag van EUR 500,- per geval met een gezamenlijk maximum van EUR 1.500,- per kalenderjaar.

6.4 Het niet uitoefenen van enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel jegens PNO leidt tot verval van een vordering op PNO door het enkele verloop van 3 maanden na het ontstaan van de vordering.

6.5 Klant en Geautoriseerde Gebruiker vrijwaren PNO op eerste verzoek van PNO tegen eventuele claims van derden jegens PNO in verband met of voortvloeiende uit het gebruik door Gebruiker van het Klantenportaal.

Artikel 7. Beëindiging gebruik Klantenportaal

7.1 Er bestaat jegens PNO geen aanspraak op het gebruik van een bepaalde dienst of functie van het Klantenportaal. PNO behoudt zich het recht voor om de omvang van de op het Klantenportaal aangeboden functies en diensten te allen tijde uit te breiden of te beperken of bepaalde functies of diensten geheel te staken.

7.2 PNO heeft het recht omop ieder moment het beschikbaar stellen van het Klantenportaal te beëindigen. In ieder geval zal het Gebruiker niet meer zijn toegestaan om gebruik te maken van het Klantenportaal zodra de Overeenkomst tussen PNO en Klant eindigt en er tussen PNO en Klant geen nieuwe overeenkomst wordt aangegaan waarin de mogelijkheid wordt geboden om gebruik te maken van het Klantenportaal.

Artikel 8. Verwerking persoonsgegevens

8.1 Indien en voorzover er sprake is van de verwerking van persoonsgegevens geldt het bepaalde in het Privacy Statement dat is te raadplegen middels de volgende hyperlink https://www.pnoconsultants.com/nl/privacy-statement.

Artikel 9. Overige

9.1 Rechten van PNO onder deze Gebruikersvoorwaarden omvatten tevens rechten van eventuele rechtsopvolgers van PNO onder algemene of bijzondere titel, waarop door deze rechtsopvolgers in voorkomen geval een beroep kan worden gedaan.

9.2 PNO kan voor het ter beschikking stellen van het Klantenportaal derde partijen inschakelen. Als en voor zover een door PNO ingeschakelde derde toegang nodig heeft tot het Klantenportaal en eventuele gegevens van de Gebruiker, stemt de Gebruiker in met de eventuele verwerking van diens gegevens. De Gebruiker geeft hierbij, op voorhand, toestemming aan PNO en voornoemde door PNO betrokken derde(n) tot de verwerking van alle verstrekte gegevens.

9.3 Op deze Gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen PNO gevestigd is, dan wel naar keuze van PNO, aan de op grond van de wet relatief bevoegde rechter.

PNO Consultants B.V. | Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 15 | 2289 DC Rijswijk | Nederland | +31 (0)88 838 1381, www.pnoconsultants.com/nl | btw-nummer NL8540.93.874.B01 | KVK-nummer 60864338 | IBAN NL67 RABO 0308 9198 90

Laatste check door DPO, 3 Juni 2021