ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

Gender Equality

Nehem biedt ondersteuning aan publieke instellingen zoals hogescholen om hun eigen Gender Equality Plan op te stellen. Wij hebben ervaring met het opstellen, implementeren en monitoren van deze GEP’s. Daarnaast kunnen wij ook bestaande GEP’s reviewen op basis van de vereisten van de Europese Commissie. Meer weten?

De thema’s gender en diversiteit staan centraal in het werk wat we doen. Nehem helpt onderwijs- en onderzoeksinstellingen, overheden en bedrijven bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, het realiseren van nieuwe strategieën, het verbeteren van prestaties en het bouwen en ontwikkelen van menselijk kapitaal. Daarmee neemt Nehem een centrale rol in om de sociale inclusie in de samenleving te verbeteren. Dat lukt niet zonder expertise op het gebied van gender en diversiteit.

Genderdiversiteit loont

Onderzoeken, enquêtes en ervaringen tonen dat genderdiversiteit loont. Onderzoek van McKinsey (2019) toont aan dat organisaties met meer vrouwen in hun leidinggevende teams 25% meer winst maken dan in andere bedrijven. Dit heeft te maken met een groter potentieel voor innovatie en diverse teams zorgen voor meer creativiteit.  Daarnaast gaan organisaties beter functioneren, worden ze aantrekkelijker voor nieuw talent en draagt het bij aan meer betrokken en loyalere werknemers.

Ook is het belangrijk om de genderdimensie te integreren in onderzoek en onderwijs. Aandacht voor gender in de inhoud van onderzoek en onderwijs is belangrijk, omdat het zorgt voor meer innovatie, een hogere kwaliteit van onderzoek en beter toepasbare resultaten. Een structurele implementatie van genderdiversiteit kan dus tot waardevolle inzichten leiden.

Gender Equality Plan

Sinds begin 2022 is het verplicht voor publieke instellingen zoals universiteiten en hogescholen om een Gender Equality Plan (GEP) te hebben om Horizon Europe financiering aan te vragen. In een GEP worden een reeks acties opgesteld die tot doel hebben gendergelijkheid te bevorderen door institutionele en culturele verandering. Nehem biedt ondersteuning aan publieke instellingen om hun eigen GEP op te stellen. Vanuit onze eigen expertise in genderbeleid hebben wij ervaring met het opstellen, reviewen, implementeren en monitoren van deze plannen en stemmen wij deze graag af op de organisatie.

Vragen over het Gender Equality Plan? Neem nu contact op met één van onze gender experts.

Ons Gender Equality team

Nehem heeft als expertise onderwijs-arbeidsmarkt en neemt daarmee een centrale rol in om sociale inclusie in de samenleving te versterken. De thema’s gender en diversiteit zijn onderdeel van de sociale inclusie agenda en liggen daarmee in het verlengde van Nehem’s expertise. Binnen Nehem zijn meerdere Gender Experts aanwezig die zich richten op de thema’s gender en diversiteit:

Tamara van Steeden - Werknemer Nehem

Tamara van Steeden

Mark van Dun - Werknemer Nehem

Kimberly Abraas

jeske dijkshoorn portret

Denise Moonen

cecile ten kate portret

Deirdre Meursing

Download gratis de whitepaper 'Gender Equality Plan'

  Veelgestelde vragen

  Wat betekent gender equality?

  Onder gender equality, oftewel gendergelijkheid, verstaan we de gelijkwaardigheid, gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

  Wat houdt gendergelijkheid in?

  Genderongelijkheid verwijst naar de ongelijke positie en kansen van mensen gebaseerd op hun gender. Deze genderongelijkheid komt vaak voort uit verschillen in de sociale rollen en normen voor mannen en vrouwen.

  Waarom is gendergelijkheid een issue?

  Vrouwen zijn op de arbeidsmarkt oververtegenwoordigd in slechter betaalde sectoren en ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies. Daardoor bestaat er nog steeds een loonkloof tussen mannen en vrouwen, en ook in besluitvormende posities blijven vrouwen nog steeds achter. Door gendergelijkheid te bevorderen zorgen we voor economische onafhankelijkheid, meer evenwichtige besluitvorming en minder gendergerelateerd geweld.

  Hoe ontstaat genderongelijkheid?

  Eigenschappen die doorgaans geassocieerd worden met vrouwen en vrouwelijkheid, zoals bijvoorbeeld zorgzaamheid en empathie, worden in het algemeen lager gewaardeerd dan stereotiepe mannelijke eigenschappen zoals dominantie en assertiviteit. Deze ongelijke waardering vormt de basis voor vooroordelen en discriminatie van vrouwen, met ongelijke kansen als gevolg.

  Wat doet België voor gendergelijkheid?

  België heeft sinds 2002 in de grondwet staan dat de gelijkheid tussen mannen en vrouwen is verzekerd. Ook moeten alle kieslijsten in het land uit 50% man en 50% vrouw bestaan. In 2007 is een maatregel ingevoerd door de federale overheid om politici bij het maken van het beleid rekening te laten houden met de ongelijke kansen voor mannen en vrouwen. Ook is een vrouwenquotum toegevoegd voor beursgenoteerde bedrijven dat tenminste 1/3 van het bestuur vrouw moet zijn.  

  Wat doet Nederland voor gendergelijkheid?

  In Nederland heeft de overheid al een aantal initiatieven genomen om gendergelijkheid in de samenleving te bereiken. De Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) is daar één van, waarbij partners vijf dagen verlof krijgen. Ook is het landelijk programma Geweld Hoort Nergens Thuis opgezet en is het vrouwenquotum voor Raad van Commissarissen van grote bedrijven goedgekeurd.  

  Hoe bereik je gendergelijkheid?

  Gendergelijkheid kunnen we bevorderen door te kijken naar de kansen, rechten en verantwoordelijkheden van mensen en ons af te vragen of die voor iedereen hetzelfde zijn. Betrek iedereen in gesprekken voor de toekomst en geef iedereen ook de middelen om deel te nemen aan deze gesprekken. Een plan voor gendergelijkheid kan je helpen ambities om te zetten in concrete acties.

  Wat is het verschil tussen geslacht en gender?

  Geslacht verwijst naar de lichamelijke en biologische aspecten van een persoon. Gender verwijst naar de sociale, culturele en psychologische kenmerken die met een persoon in verband worden gebracht.

  Wat verstaat Nehem onder gender en genderdiversiteit?

  Gender wordt vaak neergezet als een binair concept met enkel de categorieën mannen en vrouwen. Echter bestaat er een grote verscheidenheid aan genderidentiteiten, zoals bijvoorbeeld ook non-binaire en genderfluïde personen. Aangezien aangeleverde data vaak alleen gegevens over het geslacht van personen omvat, kunnen we vaak enkel de binaire categorieën man en vrouw meenemen in onze plannen en onderzoeksprojecten.

  Over EQUAL4EUROPE

  In het EQUAL4EUROPE project werken zes onderzoeksinstellingen samen aan het ontwikkelen en implementeren van gendergelijkheidsplannen om duurzame culturele en institutionele verandering te kunnen faciliteren. Het consortium bestaat uit acht internationale partners uit Spanje, Slowakije, Slovenië, Duitsland, Frankrijk, België en Nederland.

  Neem vrijblijvend contact op en maak kennis met de betrokken en oplossingsgerichte teamleden van Nehem

  Contact met een van de Nehem-experts is makkelijk: bel ons op 088-8381381 of stuur ons door middel van onderstaand contactformulier een bericht en wij reageren zo snel mogelijk.