ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

Kabinetsplannen bieden ook kansen

23-09-2021

De nieuwe onderwijsbegroting biedt relatief weinig nieuws als het gaat om aanknopingspunten voor nieuwe stimuleringsregelingen. Toch leveren de plannen, zoals gepresenteerd op Prinsjesdag, wel enkele interessante kansen.

Nieuwe subsidie duurzame inzetbaarheid/leven lang ontwikkelen

In 2020 is het meerjarige investeringsprogramma duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen (MIP) opgezet. Met dit programma is structureel 10 miljoen euro beschikbaar. In 2022 lopen de activiteiten van het MIP door, met als doel om bewustwording te creëren en kennis (door) te ontwikkelen. Naast communicatieactiviteiten en het verbinden van wetenschap en praktijk, opent eind 2021 een nieuwe subsidieregeling om een maatschappelijke beweging te stimuleren waarin interventies, werkwijzen en methodieken op het gebied van DI en LLO vaker, beter en sneller worden toegepast. Dit door het (door)ontwikkelen van praktijk- en wetenschappelijke kennis en deze toepasbaar maken voor bedrijven, sectoren en organisaties. De beoordeling van aanvragen en subsidieverstrekking voor projecten gaat naar verwachting in 2022 van start.

Subsidieronde-voor-mkb-werkplaatsen-bij-onderwijsinstellingen-start-in-september

Extra budget voor omscholing naar kansrijke beroepen

Voor de regeling Omscholing naar ICT- en techniek-kansrijke beroepen (OIT) wordt bovenop het huidige budget in 2021 van 37,5 miljoen euro een bedrag van 40 miljoen euro in 2022 beschikbaar gesteld. Met dit bedrag kunnen 10.000 mensen structureel worden omgeschoold naar een kansrijk beroep.

Opnieuw 49 miljoen euro voor de SLIM-regeling

Er komt in 2022 wederom 49 miljoen euro beschikbaar voor de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector. Hiermee worden werkgevers in het mkb gestimuleerd om te investeren in de leercultuur.

Verlenging regeling extra begeleiding en nazorg mbo

De Subsidieregeling extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022 (EBNMBO) wordt verlengd. Het onderdeel nazorg door mbo-instellingen van de aanpak jeugdwerkloosheid is geen wettelijke taak en blijft daarom in de regeling en vormt geen onderdeel van de opslag op de bekostiging. Voor dit onderdeel kunnen instellingen naar verwachting in het najaar 2021 deze subsidie aanvragen voor 2022. Hiervoor wordt 10,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Meer weten

Wilt u, bijvoorbeeld naar aanleiding van dit artikel, contact met een van onze consultants? Bel ons op 088-8381381 of stuur ons een berichtje.