ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

KIEM, focus op Impact

Gepubliceerd op: 6 mei 2024 | Laatst bijgewerkt op: 8 mei 2024

Praktijkgericht onderzoek is cruciaal voor de aanpak van de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Het draagt door zijn aard – vraaggestuurd, transdisciplinair, cross-sectoraal en inclusief – bij aan nieuwe en bruikbare oplossingen. Het creëert daarmee kansen en genereert brede maatschappelijke en economische meerwaarde. Binnen de thematische KIEM-programma’s van Regieorgaan SIA ligt daardoor de nadruk op de potentiële impact van praktijkgerichte onderzoeksprojecten.

Praktijkgericht onderzoek en Impact

Via intensieve samenwerking met de praktijk en het onderwijs realiseert praktijkgericht onderzoek direct impact. Het zorgt voor innovatie in het mkb en in de bredere professionele praktijk in de private en de publieke sector. Daarnaast heeft het een sterk verbindende werking waardoor het bijdraagt aan een kennisketen-brede aanpak van onderzoek en innovatie.

Investeren in Impact

Met de strategie 2023-2026 investeert SIA in de impact van praktijkgericht onderzoek. Hierbij bestaat de visie dat het praktijkgericht onderzoek van hogescholen een volwaardig en eigenstandig onderdeel uitmaakt van het (regionale, nationale en internationale) kennisecosysteem, met hogescholen die toegerust zijn op hun rol met duurzame en effectieve onderzoeksgroepen. Daarbij is het de uitdrukkelijke ambitie om de kwaliteit en impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen verder te vergroten en meer zichtbaar te maken.

Onderzoekskwaliteit

SIA stimuleert de kwaliteit en impact van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen door een portfolio van financieringsinstrumenten voor open competitie (RAAK), stimulerende instrumenten (KIEM) en instrumenten die zich richten op de verbetering van de onderzoekinfrastructuur van hogescholen (SPRONG en platforms). Daarnaast is een impactkader ontwikkeld, waarbij wordt ingezet op het stimuleren van de reflectie op de kwaliteit en impact van praktijkgericht onderzoek. Hierbij wordt gekeken naar:

 • De doorwerking van het onderzoek in de praktijk en het onderwijs
 • De totstandkoming van goed gepositioneerde onderzoeksgroepen
 • De inhoudelijke profilering van hogescholen
 • De vernieuwing van de thema’s waarop het onderzoek zich richt
 • De positie van het onderzoek in de innovatie-ecosystemen
 • De samenwerking de kennisketen

Thema’s met Impact

Om inzichtelijk te maken op welke maatschappelijke thema’s praktijkgericht onderzoek wordt gedaan en impact wordt gecreëerd, is er sprake van 12 thema’s met impact. Voor iedere KIEM-aanvraag dient te worden aangegeven op welke thema’s het project aansluit. De twaalf thema’s zijn:

 1. Gezondheid en Welzijn
 2. Onderwijs- en talentontwikkeling
 3. Veerkrachtige samenleving: in de wijk, stad en regio
 4. Sleuteltechnologieën en duurzame materialen
 5. Gebouwde omgeving, duurzaam en leefbaar
 6. Duurzaam transport en intelligente logistiek
 7. Duurzame landbouw, water en voedselvoorziening
 8. Energietransitie en duurzaamheid
 9. Kunst en de creatieve industrie
 10. Ondernemen: verantwoord en vernieuwend
 11. Veiligheid
 12. Toerisme & Gastvrijheid

Thematische KIEM-programma’s en Impact

Naast deze bredere thema’s met impact, creëren de specifieke KIEM-programma’s impact binnen hun eigen thematische kaders. Zo dienen projecten binnen de KIEM Maatschappelijk Verdienvermogen (MV) bij te dragen aan twee niveaus van impact 2032, namelijk het impactniveau transities en het impactniveau marktcreatie.

Voor de KIEM GoFood geldt dat projecten een bijdrage moeten leveren aan de verduurzaming van het voedselsysteem en aan de voedselzekerheid om aansluiting te vinden bij SDG’s 12 (Responsible consumption and production), 3 (Good health and well-being), 6 (Clean water & sanitation) en 9 (Industry, innovation and infrastructure).

De KIEM GoChem heeft als doel om duurzame groei te realiseren met een positieve impact op milieu en economie. Doordat chemie als sleuteltechnologie wordt gezien binnen vele sectoren, kan het bijdragen aan duurzame innovatie binnen deze sectoren. Hiermee draagt het ook bij aan verschillende SDG’s (7 & 13, 12, 3 & 8, 6 & 14, 2, 3).

Ten slotte zorgen de KIEM HighTech en de KIEM Logistiek door interactie, afstemming en het delen van resultaten van praktijkgericht onderzoek, voor een verdere ondersteuning van innovatie. Dit biedt verhoogde kansen voor 1) structurele oplossingen voor uitdagingen op het gebied van onder andere klimaat, duurzaamheid, circulariteit, gezondheid, veiligheid en mobiliteit en 2) een sterker economisch verdienvermogen.

Wat kan Nehem voor u doen?

Werkt uw organisatie aan een KIEM-aanvraag? De experts van Nehem hebben jarenlange ervaring met het KIEM-programma. Zij helpen u graag bij het opstellen en reviewen van een optimale subsidieaanvraag. Naast het aanvragen van subsidies biedt Nehem ook ondersteuning bij de uitvoering van subsidieprojecten (zoals onderwijskundige ondersteuning, projectmanagement of administratief/financiële ondersteuning).

Meer weten?

Contact opnemen naar aanleiding van dit artikel met een van onze consultants? Bel 088-8381381 of stuur een bericht. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.