ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

Ministerie van OCW publiceert LLO Katalysator-regelingen

13-07-2023 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft onlangs twee nieuwe subsidieregelingen gepubliceerd vanuit het LLO Katalysator programma. Het gaat om ‘LLO-oplossingen energie- en grondstoffentransitie’ en ‘LLO-professionalisering opleiders’. De experts van Nehem vertellen u er meer over.

Wat is LLO-Katalysator?

Een goed opgeleide beroepsbevolking is één van de fundamenten van de Nederlandse economie. Het LLO-Katalysator programma is een meerjarig programma waarmee mbo’s, hbo’s en universiteiten samen met het bedrijfsleven een stimulans geven aan een leven lang ontwikkelen (LLO). Het programma wordt gefinancierd door het Nationaal Groeifonds. Hiermee investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 in totaal 20 miljard euro in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. LLO Katalysator ontvangt hiervan bijna 400 miljoen euro.

De LLO-Katalysator kent vier bouwstenen:

 1. faciliteren van kwantitatieve vraagarticulatie, door het opzetten van een LLO-radar die inzicht geeft in de vaardigheden- en competentiebehoefte van de (toekomstige) arbeidsmarkt op sector of regionaal niveau.
 2. aanjagen van het proces van ‘vraagarticulatie’ (een leer- en ontwikkelvraagstuk in de huidige of toekomstige praktijk signaleren, verkennen en doorgronden), ontwerp en ontwikkeling van LLO-oplossingen voor de regio of sector
 3. professionaliseren van publieke opleiders of samenwerkingsverbanden van publieke en private opleiders formeel onderwijs
 4. stimuleren van de leercultuur op de werkvloer.

Twee nieuwe subsidieregelingen

De twee nieuwe regelingen van het LLO-Katalysator programma hebben veel met elkaar gemeen. Toch zijn er ook verschillen. We zetten ze voor u op een rij:

LLO-oplossingen energie- en grondstoffentransitie (bouwsteen 2)

Het doel van deze regeling is dat samenwerkingsverbanden een aanvraag doen voor een klein of groot project voor het ontwikkelen van een LLO-oplossing voor ‘competentieknelpunten’. Dit met het oog op de energie- en grondstoffentransitie. Competentieknelpunten zijn belemmeringen in de ontwikkeling of beschikbaarheid van menselijk kapitaal op de arbeidsmarkt doordat de benodigde competenties of vaardigheden ontbreken of niet beschikbaar zijn, onvoldoende ontwikkeld zijn of onvoldoende erkend worden.

Het project vindt plaats op regionaal, sectoraal of landelijk niveau en heeft betrekking op de energie- en grondstoffentransitie. Een samenwerkingsverband bestaat uit een combinatie van minimaal twee verschillende type publieke opleiders, te weten een mbo- of hbo-instelling of een universiteit én minimaal één arbeidsorganisatie. De onderwijsinstelling is penvoerder en dient namens de betrokken partners een aanvraag in. Andere partijen zoals private opleiders, branche- en sectororganisaties, O&O-fondsen, gemeentes of provincies mogen ook deelnemen.

Er zijn kleine en grote projecten:

 • Klein project: Het aanvraagbedrag ligt tussen de 50.000 en 125.000 euro. De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:
  • doorlopen van het proces van vraagarticulatie met het doel de gewenste LLO-oplossing concreet te maken
  • ontwerpen van een gewenste LLO-oplossing
  • gezamenlijk op kleine schaal ontwikkelen van een conceptversie van een LLO-oplossing.
 • Groot project: Het aanvraagbedrag ligt tussen de 125.000 en 2 miljoen euro. De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:
  • doorlopen van het proces van vraagarticulatie, ontwerpen, ontwikkelen en testen van een LLO-oplossing
  • ontwerpen, ontwikkelen en testen van een LLO-oplossing op basis van een al gearticuleerde vraag
  • ontwikkelen en testen van een LLO-oplossing op basis van de projectuitkomsten van een eerder uitgevoerd klein project.

LLO-professionalisering opleiders (bouwsteen 3)

Het doel van deze regeling is het professionaliseren van de organisatiecapaciteit en dienstverlening van (samenwerkingsverbanden van) publieke opleiders om vraaggericht en op maat LLO-oplossingen te kunnen bieden aan de regionale of sectorale arbeidsmarkt. Zo kunnen ze competentieknelpunten oplossen, met name in het kader van de transities. Het gaat om het ontwikkelen van de juiste competenties en expertise in de organisatie om snel en flexibel op een LLO-vraag in te kunnen spelen.

Er zijn kleine en grote projecten:

 • Klein project: Het aanvraagbedrag ligt tussen de 50.000 en 125.000 euro. De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:
  • analyseren van competentieknelpunten in de regio of sector waar de aanvrager zich op richt
  • ontwikkelen van een visie en strategie gericht op LLO in relatie tot die competentieknelpunten
  • formuleren van de eisen voor de benodigde LLO-organisatie
  • inventariseren van de professionaliseringsopgaven om de beoogde LLO-organisatie te kunnen ontwikkelen.
 • Groot project: Het aanvraagbedrag ligt tussen de 125.000 en 2 miljoen euro. De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:
  • verbetering van de onderwijslogistiek en bedrijfsvoering
  • ontwikkeling van medewerkers
  • ontwikkeling van de organisatiecapaciteit en dienstverlening.

  Kwaliteit is doorslaggevend

  Beide subsidieregelingen zijn tenderregelingen. Dat wil zeggen dat alleen de beste projecten subsidie krijgen. Kwaliteit is daarbij een doorslaggevend criterium:

  • impact (30%): gaat er onder meer om op welke regio of sector het project zich richt en wat de ambities zijn van het project
  • kwaliteit (60%): gaat om samenwerking, inhoud, projectorganisatie en begroting
  • verankering (10%): gaat er onder meer om hoe het LLO-ecosysteem versterkt wordt c.q. vorm krijgt door dit project.

   Subsidie en budget

   LLO-oplossingen energie- en grondstoffentransitie:

   De subsidie bedraagt maximaal 75% van de projectkosten. Voor een grote aanvraag geldt een verplichte cofinanciering van 25%. Er is een totaal subsidiebudget van 39 miljoen euro beschikbaar waarvan 17,5 miljoen euro in de eerste ronde (2,25 miljoen voor kleine projecten en 15,25 miljoen voor grote projecten).

   LLO-professionalisering opleiders:

   Voor de regeling LLO-professionalisering opleiders is er in totaal een subsidiebudget van 64 miljoen euro, gelijk verdeeld over vier aanvraagronden (4 miljoen euro voor kleine projecten en 60 miljoen euro voor grote projecten). In de eerste aanvraagronde is er 1,4 miljoen euro beschikbaar voor kleine aanvragen en 14,6 miljoen euro voor grote aanvragen.

    Wanneer aanvragen?

    Beide regelingen hebben ten minste drie aanvraagrondes:

    • 2 oktober tot en met 16 oktober 2023
    • 1 april tot en met 15 april 2024
    • 30 september tot en met 14 oktober 2024
    • 31 maart tot en met 14 april 2025 (alleen voor LLO-professionalisering opleiders)

     Wat kan Nehem voor u doen?

     De eerste LLO Katalysator-aanvraagronde staat open van 2 tot en met 16 oktober 2023. Denkt u na over een mogelijke aanvraag of bent u al bezig met het voorbereiden van een aanvraag? De experts van Nehem ondersteunen u graag, bijvoorbeeld door samen met u na te denken over de kansrijkheid van uw idee, het vormen van een samenwerkingsverband of bij het opstellen van een regiovisie, activiteitenplan, begroting en samenwerkingsovereenkomst. Neem vrijblijvend contact op via 088-838 13 81 of stuur een bericht: