ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

RAAK-PRO bevordert praktijkgericht onderzoek

Gepubliceerd op: 22 februari 2024 | Laatst bijgewerkt op: 11 juni 2024

De RAAK-PRO-regeling richt zich op het bevorderen van praktijkgericht onderzoek en het versterken van de onderzoekscapaciteit van de betrokken lectoraten. Lectoren en onderzoekers van een hogeschool kunnen iedere twee jaar RAAK-PRO-subsidie aanvragen tot een maximum van 700.000 euro. De deadline voor het indienen van een (verplichte) intentieverklaring is op 4 juni 2024. De experts van Nehem vertellen u meer.

 

Achtergrond van RAAK-PRO-subsidie

Met RAAK-PRO zet Regieorgaan SIA in op de professionalisering en kwaliteitsversterking van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Dit past bij de strategische uitgangspunten om netwerkvorming te bevorderen en hoogwaardig onderzoek van hogescholen met doorwerking in onderwijs en praktijk te stimuleren.

Het doel van RAAK-PRO

Met RAAK-PRO wil Regieorgaan SIA de kwaliteit (methodologisch en inhoudelijk) van het praktijkgericht onderzoek bevorderen en de onderzoekscapaciteit van de betrokken lectoraten versterken. Dit kan doordat onderzoekers in een RAAK-PRO-project een duurzame samenwerkingsrelatie opbouwen met partners in het nationale en internationale kennisnetwerk en zo ook hun eigen positie daarin verbeteren.

Wat onderscheidt RAAK-PRO?

Belangrijke verschillen ten opzichte van de andere RAAK-regelingen zijn dat RAAK-PRO-projecten langer duren en dat de invulling van het criterium ‘onderzoeksplan’ uitgebreider is en sterker op samenwerking binnen het kennisnetwerk focust voor theoretische verdieping. Bij RAAK-PRO ligt het zwaartepunt nog meer op het criterium ‘onderzoeksplan’. Vanwege de ruimte die meerjarige samenwerking biedt, zijn kwaliteit en impact van het onderzoek voor RAAK-PRO belangrijk.

RAAK-PRO-consortium

Alleen door de overheid bekostigde hogescholen kunnen de RAAK-PRO-subsidie aanvragen. Zij moeten een aanvraag indienen met ondersteuning van een actief betrokken consortium. Het consortium moet voldoende kennis en kunde in huis hebben voor het uitvoeren van het onderzoek. Het consortium bestaat – naast de aanvragende hogeschool – uit minimaal één mkb en één publieke partij (of twee mkb’s of publieke partijen). Consortiumpartners bevestigen hun deelname aan het consortium door middel van een handtekening op het aanvraagformulier van de subsidieaanvraag.

Voor RAAK-PRO zijn organisaties ‘publieke partijen’ wanneer ze wettelijke taken uitvoeren en/of een uitgesproken publiek belang dienen en (grotendeels) worden gefinancierd door de overheid. Mkb’s die participeren in een consortium voeren een economische activiteit uit, staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, hebben minder dan 250 werknemers en een jaarlijkse omzet van minder dan 50 miljoen euro.

Belangrijkste subsidievoorwaarden

Een RAAK-PRO-project moet aan een aantal voorwaarden voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • Een lector van een Nederlandse hogeschool leidt en dient het project in.
 • Er is uiterlijk 4 juni 2024 een intentieverklaring ingediend.
 • De uitvoering gebeurt door een consortium met minimaal twee mkb’s of publieke partijen of minimaal één mkb en één publieke partij.
 • De consortiumpartners financieren het project voor minstens 30% (in cash of in kind).
 • Het project heeft een looptijd van minimaal 42 en maximaal 48 maanden.
 • De startdatum ligt tussen 1 november 2025 en 1 april 2026 bij een ronde zonder voorselectie. Bij een ronde met voorselectie, schuift de startdatum automatisch vijf maanden op.

De-minimisverklaring

Om in aanmerking te komen voor de RAAK-PRO van Regieorgaan SIA, is het verplicht voor consortiumpartners om een de-minimisverklaring aan te leveren. Door middel van een de-minimisverklaring verklaren de consortiumpartners (voor zover dit ondernemingen zijn) in het onderzoeksproject dat zij met de subsidie van Regieorgaan SIA niet boven de de-minimisgrens uitkomen. Een consortiumpartner mag op basis van de reguliere Europese verordening over de-minimissteun maximaal 300.000 euro overheidssteun ontvangen per drie belastingjaren.

Indiening RAAK-PRO-projectvoorstel

Met het oog op de deadline van de intentieverklaring op 4 juni 2024 is het verplicht om de volgende onderdelen in te dienen:

 • de projecttitel
 • de naam van de aanvragende hogeschool
 • een samenvatting van het beoogde project (maximaal 300 woorden)
 • een opsomming van de beoogde consortiumpartners (in het vak van de samenvatting, telt niet mee voor het aantal woorden)
 • uw keuze voor twee thema’s met impact die het beste passen bij uw aanvraag (in het vak van de samenvatting, telt niet mee voor het aantal woorden).

Pas zodra de consortiumpartners de intentieverklaring hebben ingediend, zet Regieorgaan SIA de aanvraag om naar een volledige aanvraag.

Beoordelingscriteria

Na de sluitingsdatum beoordeelt Regieorgaan SIA alle ingediende projectvoorstellen. Alleen de beste voorstellen krijgen subsidie. Bij de beoordeling toetst het orgaan aan drie beoordelingscriteria:

 • kwaliteit van het onderzoeksplan: hierbij gaat het onder meer over het voortbouwen op state-of-the-art-kennis (60%)
 • vraagarticulatie: de vraag is aanwijsbaar afkomstig uit de praktijk (20%)
 • netwerkvorming: compleetheid en complementariteit van het netwerk (20%).

Subsidiebedrag, -kosten en -budget

De subsidie bedraagt maximaal 700.000 euro per project, waarbij uitsluitend projectspecifieke loon- en materiële kosten in aanmerking komen voor financiering of gelden als cofinanciering. Deze kosten mogen dan ook worden opgenomen in de begroting. Ook belangrijk: van het totale subsidiebedrag is maximaal 25% bestemd voor de andere consortiumpartners dan de hogeschool zelf. Het beschikbare budget bedraagt in totaal 18,2 miljoen euro.

Wat kan Nehem voor u doen?

Werkt uw organisatie aan onderzoeksprojecten die vraaggestuurd en praktijkgericht zijn? De experts van Nehem hebben jarenlange ervaring met het RAAK-programma. Zij helpen u graag bij het opstellen en reviewen van uw subsidieaanvraag voor een optimaal resultaat. Naast het aanvragen van subsidies biedt Nehem ook ondersteuning bij de uitvoering van subsidieprojecten, bijvoorbeeld op het vlak van onderwijskunde, administratie, financiën en projectmanagement.

Contact

Contact met een van de NEHEM-experts is makkelijk: bel ons op 088-8381381 of stuur ons uw berichtje en wij reageren zo snel mogelijk.