ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

RAAK-publiek ondersteunt maatschappelijke vraagstukken

14-09-2023

De RAAK-publiek subsidie stimuleert de samenwerking tussen hogescholen en de publieke sector. Ze is bedoeld voor tweejarige onderzoeksprojecten die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Regieorgaan SIA heeft een nieuwe ronde geopend met een budget van ruim 5 miljoen euro. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 21 november. De experts van Nehem vertellen u er alles over.

Wat is het doel van RAAK-publiek?

De RAAK-publiek subsidie is bedoeld voor de vorming van netwerken van hogescholen, kennisinstellingen en het beroepenveld van hbo-professionals die zich richten op de beantwoording van kennisvragen uit de publieke sector. Die kennisvragen zijn praktische vragen vanuit de ‘beroepspraktijk’ (hbo-professionals die werkzaam zijn in de publieke sector). Een consortium van hogescholen en het beroepenveld onderzoekt de kennisvraag en dit resulteert in nieuwe, praktisch toepasbare kennis voor de beroepspraktijk.

RAAK-publiek-ondersteunt-maatschappelijke-vraagstukken

Wat is het doel van RAAK-publiek?

De RAAK-publiek subsidie biedt uitkomst en is bedoeld voor de vorming van kennisnetwerken van publieke instellingen met hogescholen die zich richten op de beantwoording van kennisvragen uit de publieke sector. Die kennisvragen zijn praktische vragen vanuit de ‘beroepspraktijk’ (hbo-professionals die werkzaam zijn in de publieke sector). Een netwerk van hogescholen en het beroepenveld onderzoekt de kennisvraag en dit resulteert in nieuwe, praktisch toepasbare kennis voor de beroepspraktijk.

Welke onderzoeksthema’s zijn van belang?

Een RAAK-publiek voorstel moet aansluiten op de volgende onderzoeksthema’s:

Wie kan subsidie aanvragen?

Alleen hogescholen kunnen de RAAK-publiek subsidie aanvragen. Zij moeten een aanvraag indienen met ondersteuning van een actief betrokken consortium. Het consortium moet voldoende kennis en kunde in huis hebben voor het uitvoeren van het onderzoek. Het consortium bestaat – naast een hogeschool – uit minimaal twee publieke partijen zoals ziekenhuizen, gemeenten, waterschappen en provincies. Ook private partijen, kennisinstellingen, koepel- of brancheorganisaties en beroepsverenigingen mogen deelnemen aan het consortium.

Belangrijkste subsidievoorwaarden

Een RAAK-publiek project moet aan een aantal voorwaarden voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen:

  • een lector van een Nederlandse hogeschool leidt en dient het project in
  • het project draait om een concrete kennisvraag vanuit het professionele werkveld
  • de uitvoering gebeurt door een consortium met minimaal twee publieke partijen
  • de consortiumpartners financieren het project voor minstens 50% (in geld of in natura)
  • het project heeft een looptijd van minimaal 18 en maximaal 24 maanden
  • de startdatum ligt tussen 1 juni en 1 november 2024.

Kwaliteit onderzoeksplan is doorslaggevend

Na de sluitingsdatum beoordeelt Regieorgaan SIA alle ingediende projectvoorstellen. Alleen de beste voorstellen krijgen subsidie. Bij de beoordeling toetst het orgaan aan drie beoordelingscriteria:

  • kwaliteit van het onderzoeksplan: hierbij gaat het onder meer over het voortbouwen op state-of-the-art-kennis (50%)
  • vraagarticulatie: de vraag moet zijn gebaseerd op wensen van de beroepspraktijk (25%)
  • netwerkvorming:  compleetheid en complementariteit van het netwerk (25%).

Subsidiebedrag, -kosten en -budget

De subsidie bedraagt maximaal 300.000 euro per project, en bestaat uit een bijdrage aan de projectkosten, zoals loonkosten, kosten van studenten, materialen, hulpmiddelen, prototypes, testopstellingen, reiskosten en publicaties.

NB De aanschaf van machines en apparatuur valt buiten de RAAK-publiek subsidie. Ook belangrijk: van het totale subsidiebedrag is maximaal 25% bestemd voor de andere consortiumpartners dan de hogeschool zelf. Een hogeschool mag meerdere projectaanvragen indienen.

Het beschikbare budget bedraagt in totaal 5,1 miljoen euro.

Wat kan Nehem voor u doen?

Werkt uw organisatie aan onderzoeksprojecten die vraag-gestuurd en praktijkgericht zijn? De experts van Nehem hebben jarenlange ervaring met het RAAK-programma. Zij helpen u graag bij het opstellen van een optimale subsidieaanvraag. Naast het aanvragen van subsidies biedt Nehem ook ondersteuning bij de uitvoering van subsidieprojecten (zoals onderwijskundige ondersteuning, projectmanagement of administratieve/financiële ondersteuning).

Contact

Contact met een van de Nehem-experts is makkelijk: bel 088-8381381 of stuur ons een berichtje via onderstaand formulier: