RAAK-publiek ondersteunt maatschappelijke vraagstukken

17-06-2021

De RAAK-publiek subsidie stimuleert de samenwerking tussen hogescholen en de publieke sector.  Ze is bedoeld voor onderzoeksprojecten naar maatschappelijke uitdagingen bij overheidstaken. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 4 november 2021.

Wat is het doel van de RAAK-publiek subsidie?

Overheidsorganisaties hebben bij de uitvoering van hun taken steeds vaker te maken met lastige vraagstukken en maatschappelijke uitdagingen. Bijvoorbeeld bij publieke diensten op het gebied van zorg & welzijn, veiligheid, volkshuisvesting, onderwijs of kunst & cultuur. De coronacrisis heeft legio maatschappelijke vraagstukken aan het licht gebracht die schreeuwen om een oplossing. Een oplossing waarvoor overheidsorganisaties vaak de theoretische kennis zelf niet in huis hebben.

De RAAK-publiek subsidie biedt uitkomst en is bedoeld voor de vorming van kennisnetwerken van publieke instellingen met hogescholen die zich richten op de beantwoording van kennisvragen uit de publieke sector. Die kennisvragen zijn praktische vragen vanuit de ‘beroepspraktijk’ (hbo-professionals die werkzaam zijn in de publieke sector). Een netwerk van hogescholen en het beroepenveld onderzoekt de kennisvraag en dit resulteert in nieuwe, praktisch toepasbare kennis voor de beroepspraktijk.

RAAK-publiek-ondersteunt-maatschappelijke-vraagstukken

Wie kan RAAK-mkb subsidie aanvragen?

Alleen hogescholen kunnen de RAAK-publiek subsidie aanvragen. Zij moeten een aanvraag indienen die wordt ondersteund door een actief betrokken consortium. Het consortium heeft voldoende kennis en kunde in huis om het onderzoek uit te voeren. Het consortium bestaat uit minimaal twee publieke partijen zoals ziekenhuizen, gemeenten, waterschappen en provincies. Ook private partijen, kennisinstellingen, koepel- of brancheorganisaties en beroepsverenigingen mogen deelnemen aan het consortium.

Belangrijkste subsidievoorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet een project in ieder geval:

 • geleid en ingediend worden door een lector van een Nederlandse hogeschool
 • draaien om een concrete kennisvraag vanuit het professionele werkveld
 • worden uitgevoerd door een consortium met minimaal twee publieke partijen
 • voor minstens 50% worden gefinancierd door de consortiumpartners (in cash of in kind)
 • een looptijd hebben van minimaal 18 maanden en maximaal 24 maanden
 • een startdatum hebben die ligt tussen 1 mei en 1 november 2022.

Na de sluitingsdatum beoordeelt subsidieverstrekker SIA alle ingediende projectvoorstellen. Alleen de beste voorstellen krijgen subsidie. Bij de beoordeling toetst SIA aan drie beoordelingscriteria: vraagarticulatie (25%), netwerkvorming (25%) en de kwaliteit van het onderzoeksplan (50%).

Subsidiebedrag en subsidiabele kosten

De subsidie bedraagt maximaal 300.000 euro per project, en bestaat uit een bijdrage aan de projectkosten, zoals loonkosten, materialen, hulpmiddelen, prototypes, testopstellingen, reiskosten en publicaties. De aanschaf van machines en apparatuur valt buiten de RAAK-publiek subsidie. Ook belangrijk: van het totale subsidiebedrag is maximaal 25% bestemd voor de andere consortiumpartners dan de hogeschool zelf. Een hogeschool mag meerdere projectaanvragen indienen.

Het beschikbare budget bedraagt in totaal 7,2 miljoen euro. Alleen de beste aanvragen krijgen subsidie. De nieuwe RAAK-publiek subsidieronde loopt tot en met 4 november 2021. Aanvragers horen de uitslag in april 2022.

Voorbeelden van gesubsidieerde projecten

Enkele voorbeelden van kennisvragen die al eerder subsidie kregen vanuit RAAK-publiek:

 • burgervriendelijke aanpak bij behandeling van bezwaarschriften bij gemeenten
 • nieuwe behandelmethodiek voor mensen met een licht verstandelijke beperking
 • handvatten voor vakleerkrachten in het bewegingsonderwijs
 • innovatieve meettechnieken voor monitoring van natuurherstelprojecten
 • kwaliteitseisen en gedragsregels voor strafrecht-mediation
 • toolkit voor smart cities en burgerparticipatie (Social Smart Governance).

Wat kan Nehem voor u doen?

Werkt uw organisatie aan onderzoeksprojecten die vraag-gestuurd en praktijkgericht zijn? De experts van Nehem hebben jarenlange ervaring met het RAAK-programma. Zij helpen u graag bij het opstellen van een optimale subsidieaanvraag.  Naast het aanvragen van subsidies biedt Nehem ook ondersteuning bij de uitvoering van subsidieprojecten (zoals onderwijskundige ondersteuning, projectmanagement of administratief/financiële ondersteuning).

Contact

Contact met een van de Nehem-experts is makkelijk: bel 088-8381381 of stuur ons een berichtje via onderstaand formulier: