ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd
SPRONG-regeling draagt bij aan maatschappelijke vraagstukken
Gepubliceerd op: 16 november 2023 | Laatst bijgewerkt op: 17 juni 2024

Regieorgaan SIA heeft onlangs de derde SPRONG-aanvraagronde geopend met als sluitingsdatum 9 april 2024. De SPRONG-regeling richt zich op het bevorderen van de samenwerking tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen die de potentie hebben om binnen acht jaar uit te groeien tot een krachtige SPRONG-groep. De experts van Nehem vertellen u er meer over.

Achtergrond van de SPRONG-regeling

SPRONG staat voor Stimuleren van PRaktijkgerichte ONderzoeksGroepen. De SPRONG-regeling creëert ruimte om kennis uit te wisselen tussen praktijk, onderzoek en onderwijs over diverse uiteenlopende maatschappelijke uitdagingen. Denkt u hierbij aan praktijkgerichte kennis over en innovatie voor uitdagingen zoals klimaatverandering, de toenemende zorgvraag, en kwetsbare cybersecurity.

Wat is het doel van SPRONG?

SPRONG heeft als doel om krachtige SPRONG-groepen te creëren bestaande uit een samenwerking tussen (minimaal) twee hogescholen en praktijkpartners. Krachtige SPRONG-groepen vergroten de kwaliteit en impact van praktijkgericht onderzoek van de betrokken hogescholen. Hogescholen kunnen met krachtige onderzoeksgroepen voortbouwen op verworven praktijkgerichte kennis en expertise. Via onderzoeksgroepen, lectoren en docenten stroomt de kennis door naar het onderwijs van de hogescholen en naar de beroepspraktijk. De SPRONG-regeling stuurt daarbij op kwaliteit van de onderzoeksgroepen, landelijke samenwerking en afstemming tussen hogescholen in Nederland.

Wie kan subsidie aanvragen?

Alleen hogescholen kunnen de SPRONG-subsidie aanvragen. Het onderzoek van de SPRONG-groep moet goed ingebed zijn in en relevant zijn voor de omgeving. Daarmee zijn ook de samenwerkingspartners zoals de beroepspraktijk, overheden en andere kennis- of onderwijsinstellingen van belang. Alle partners die binnen het SPRONG-programma bijdragen aan het onderzoek (zowel in geld als in natura) fungeren als consortiumpartners. Dit betekent dat de samenwerkende hogescholen die samen de SPRONG-groep vormen, ook deel uitmaken van het consortium.

Belangrijkste subsidievoorwaarden

Een SPRONG-groep/-penvoerder moet aan een aantal voorwaarden voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • opereert in een consortium met samenwerking tussen (minimaal) twee hogescholen en praktijkpartners, publieke instellingen en overheden
 • stelt zelf het inhoudelijke thema vast
 • bevindt zich bij aanvraag van de SPRONG-subsidie in ontwikkelfase drie met betrekking tot profilering, professionaliteit en personeelsbeleid, netwerk, kwaliteit, impact)
 • is na aanvraag actief als penvoerder in maximaal vier SPRONG-groepen (SPRONG ronde 1, SPRONG-groen, SPRONG ronde 2, SPRONG-MOOI).

Beoordeling van SPRONG-aanvragen

SPRONG beoogt enerzijds de integratie van hogescholen te stimuleren in het regionale, nationale (en internationale) kennisecosysteem. Anderzijds beoogt SPRONG hogescholen te helpen bij hun ontwikkeling tot kennisinstelling. Daarom bestaat de beoordeling van de SPRONG uit twee criteria:

 • Kwaliteit van het consortium (40%):

Het consortium moet de benodigde expertise hebben om een relevante bijdrage te kunnen leveren aan het voor SPRONG relevante maatschappelijk vraagstuk. Het consortium moet ook laten zien hoe het zich laat voeden door actuele vraagstukken en deze afstemt met instellingen in de regio. Tot slot moet de SPRONG-groep aangeven hoe zij het consortium wil laten doorgroeien.

 • Kwaliteit van de SPRONG-groep (60%):

Hierbij wordt afgewogen in hoeverre het haalbaar is dat de SPRONG-groep binnen acht jaar doorgroeit naar een krachtige SPRONG-groep (de fase na ontwikkelfase 3). Vervolgens geeft de SPRONG-groep per ontwikkelaspect aan hoe zij zich op dit aspect wil doorontwikkelen in de periode van acht jaar.

Subsidiebedrag, -kosten en -budget

Met SPRONG financiert Regieorgaan SIA een onderzoeksgroep voor de duur van maximaal acht jaar. De subsidie bedraagt maximaal 1 miljoen euro voor een periode van vier jaar. Dit is het bedrag voor de eerste helft van het achtjarige SPRONG-traject. De partners in de SPRONG-groep, waaronder hogescholen zelf, dragen minimaal 50% bij aan de totale projectkosten. Dit kan in geld of in natura. Voor de eerste vier jaar is de totale projectomvang dan 2 miljoen euro. SPRONG financiert nadrukkelijk onderzoeksgroepen, niet onderzoek zelf. Het beschikbare budget bedraagt in totaal 12 miljoen euro.

  Wat kan Nehem voor u doen?

  Werkt uw organisatie aan een SPRONG-aanvraag? De experts van Nehem hebben jarenlange ervaring met het SPRONG-programma. Zij helpen u graag bij het opstellen en reviewen van een optimale subsidieaanvraag. Naast het aanvragen van subsidies biedt Nehem ook ondersteuning bij de uitvoering van subsidieprojecten (zoals onderwijskundige ondersteuning, projectmanagement of administratieve/financiële ondersteuning).

  Contact

  Contact met een van de NEHEM-experts is makkelijk: bel ons op 088-8381381 of stuur ons uw berichtje en wij reageren zo snel mogelijk.