ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd

Werkagenda mbo 2023-2027 stimuleert talent

27-06-2023 

Het mbo is rijk aan talent en speelt een cruciale rol in onze economie. Het is de motor voor grote maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie, de woningbouw, het onderwijs en de zorg. Het ministerie van OCW geeft daarom in de periode 2024-2027 extra financiering aan mbo’s. Hiervoor moeten zij invulling geven aan de werkagenda mbo. Hoe? Door het opstellen van een kwaliteitsagenda. De experts van Nehem helpen u graag hierbij.

Achtergrond van de Werkagenda mbo 2023-2027

In februari van dit jaar hebben het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de MBO Raad en nog een aantal andere organisaties de landelijke werkagenda mbo 2023-2027 ondertekend. De werkagenda bevat doelstellingen en maatregelen – onder meer uit het coalitieakkoord – waaraan mbo’s, het bedrijfsleven en de overheid de komende jaren samen werken.

Vervolgens heeft het ministerie van OCW in maart de Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2024–2027 gepubliceerd. Via deze regeling maken mbo’s aanspraak op een aanvulling op hun reguliere financiering die hen in staat stelt de doelstellingen van de werkagenda te realiseren. De regeling daagt mbo’s uit om samen met hun interne en externe partners een regionale of sectorale (voor de beroepscolleges) invulling te geven aan de werkagenda mbo. Om aanspraak te maken op de kwaliteitsgelden moet iedere mbo-instelling een integrale kwaliteitsagenda opstellen.

  Wat is het doel van de Werkagenda mbo 2023-2027?

  De Werkagenda mbo heeft drie prioriteiten die onderverdeeld zijn in twaalf doelstellingen waarop mbo’s zich moeten focussen tussen 2023/2024 tot en met 2027:

  • bevorderen van kansengelijkheid: dit betreft onder meer het gelijkwaardig behandelen van alle studenten in Nederland, het verbeteren van het studenten-welzijn en het versterken van de (integrale) veiligheid op scholen en leerbedrijven
  • verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt: dit betreft onder meer het uitbannen van stagediscriminatie en het bijdragen aan het (op maat, modulair en via BBL) bij- en omscholen van werkenden en werkzoekenden.
  • onderwijs voor de toekomst: kwaliteit, onderzoek en innovatie. Hierbij gaat het onder meer om het verbeteren van de beheersing van het Nederlands en rekenen onder mbo-studenten en het verbeteren van de kwaliteit van het burgerschapsonderwijs.

   Wie komen in aanmerking?

   Mbo-instellingen komen op basis van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2024-2027 in aanmerking voor aanvullende bekostiging voor activiteiten die erop zijn gericht de doelstellingen uit de werkagenda mbo te verwezenlijken.

    Waaraan moet een kwaliteitsagenda voldoen?

    Mbo-instellingen dienen voor de kalenderjaren 2024–2027 een aanvraag voor aanvullende financiering in. De aanvraag heeft de vorm van een kwaliteitsagenda. De kwaliteitsagenda moet grondig en goed doordacht zijn en bevat in ieder geval de volgende onderbouwde punten:

    • een interne en externe analyse: een helder beeld schetsen van de uitgangssituatie
    • ambities en beoogde resultaten: ambities formuleren per doelstelling
    • maatregelen en budget: hoe gaat de mbo-instelling ambities realiseren?
    • intern draagvlak en externe samenwerking: hoe zijn in- en externe partners betrokken bij de totstandkoming van de kwaliteitsagenda?
    • duurzaamheid: hoe wordt gezorgd voor duurzame verbetering?

     Hoe hoog is de subsidie?

     Een mbo-instelling met een goedgekeurde kwaliteitsagenda ontvangt in de periode 2024-2027 ‘kwaliteitsmiddelen’ (ongeveer 12%) van de totale inkomsten van een mbo. De Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2024–2027 verstrekt ongeveer 2,3 miljard euro aan aanvullende financiering aan mbo’s in deze periode. Dit bedrag is per jaar grofweg als volgt opgebouwd:

     • carrièreperspectief voor onderwijspersoneel: 142 miljoen
     • practoraten: 25 miljoen
     • versterken van begeleiding van studenten op niveau 2 in 2024: 165 miljoen

     De overige middelen zijn ‘reguliere kwaliteitsmiddelen’.

      Deadline voor versturen kwaliteitsagenda

      Mbo-instellingen dienen hun kwaliteitsagenda’s in bij de Commissie Kwaliteitsafspraken MBO. Dit is een onafhankelijke commissie die de minister adviseert over het goedkeuren/afkeuren van een agenda. Dit jaar zijn er twee indieningsrondes. De eerstvolgende volledige aanvraagperiode loopt van 1 juli tot en met 1 oktober 2023.

       Heeft u ondersteuning nodig?

       Werkt u bij een mbo-instelling en bent u bezig met het vormgeven van de kwaliteitsagenda? De adviseurs van Nehem spreken de taal van het mbo en denken zowel strategisch als praktisch met u mee. Zij helpen u graag met het opstellen en eventueel reviewen van uw aanvraag voor de kwaliteitsagenda. Daarnaast ondersteunen zij bij de uitwerking en het naleven van de prioriteiten en doelstellingen van uw agenda.

        Wat kan Nehem voor u doen?

        Contact met een van de Nehem-experts is makkelijk: bel 088-8381381 of stuur een bericht via onderstaand formulier en wij reageren zo snel mogelijk.