MDIEU-subsidie: twee nieuwe aanvraagrondes op komst

08-09-2022

Het ministerie van SZW heeft twee nieuwe aanvraagrondes gepubliceerd voor de tijdelijke Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU). Sectorale samenwerkingsverbanden kunnen subsidie aanvragen voor een sectoranalyse of activiteitenplan.

Wat is het doel van MDIEU-subsidie?

Het kabinet heeft in 2019 een akkoord bereikt met sociale partners over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Een van de afspraken uit dit akkoord gaat over duurzame inzetbaarheid, die eraan moet bijdragen dat mensen hun pensioen gezond werkend kunnen bereiken; ook degenen die zwaar werk verrichten. Een van de maatregelen die het kabinet en sociale partners hebben afgesproken betreft de tijdelijke Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU).

groep oudere mensen in een schoolklas

Het doel van de MDIEU-regeling is het faciliteren van sectorale maatwerkafspraken over duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden door middel van het verlenen van subsidie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt tot en met 2025 964 miljoen euro beschikbaar voor sectoranalyses en activiteitenplannen:

  • sectoranalyse: een analyse waarin inzicht wordt gegeven in de problematiek en oplossingsrichtingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden in de sector waarop de analyse betrekking heeft
  • activiteitenplan: een door een hoofdaanvrager, namens een samenwerkingsverband, ingediend plan met activiteiten voor duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden gebaseerd op een sectoranalyse.

Meer weten over de MDIEU regeling? Download dan onze factsheet.

Wie kunnen aanvragen?

De subsidieregeling richt zich op álle sectoren in Nederland. Samenwerkingsverbanden van sociale partners kunnen een aanvraag indienen. Organisaties in een sector, zoals een brancheorganisatie, O&O-fonds of arbeidsorganisatie, kunnen deel uitmaken van het samenwerkingsverband. De samenwerking kan worden georganiseerd binnen een sector en binnen of tussen een of meer branches. De hoofdaanvrager van een samenwerkingsverband kan een werkgeversorganisatie (dan wel beroepsorganisatie), een werknemersorganisatie of een O&O-fonds (dan wel A&O-fonds) zijn.

Twee nieuwe aanvraagrondes

Het ministerie van SZW heeft twee nieuwe indieningsrondes aangekondigd die bestemd zijn voor de verschillende onderdelen van de regeling:

  • Sectorale samenwerkingsverbanden die nog geen subsidie voor een sectoranalyse hebben ontvangen, kunnen van 3 oktober tot en met 31 oktober 2022 een subsidieaanvraag indienen voor een sectoranalyse. Ook kunnen samenwerkingsverbanden die al eerder subsidie hebben ontvangen voor het maken van een sectoranalyse, deze van een update voorzien. Hierin kunnen zij de effecten van onder andere COVID-19 en de huidige arbeidsmarktkrapte meenemen. Het beschikbare budget is 2 miljoen euro.
  • Sectorale samenwerkingsverbanden kunnen van 9 januari tot en met 31 maart 2023 een subsidieaanvraag indienen voor een activiteitenplan. Ook kunnen samenwerkingsverbanden die al een activiteitenplan aan het uitvoeren zijn en waarvan het einde van de projectperiode nadert, een nieuwe aanvraag voor een activiteitenplan indienen. Het beschikbare budget bedraagt 250 miljoen euro.

Welke activiteiten komen in aanmerking?

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen, hebben betrekking op een of meer van de volgende thema’s:

  • bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken
  • bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap
  • stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit van werkenden
  • bevorderen van bewustwording en van de eigen regie van werkenden op hun loopbaan
  • treffen van maatwerkafspraken rondom eerder uittreden.

Concreet betreffen de activiteiten: het ontwikkelen en toepassen van sectorale instrumenten, methoden of werkwijzen inclusief het uitvoeren van onderzoek in verband hiermee; activiteiten op maat voor individuele arbeidsorganisaties; opzetten van infrastructuur om structureel duurzame inzetbaarheid te bevorderen; een communicatie- of voorlichtingsactiviteit; een kortdurende training van of workshops voor groepen; monitoring en evaluatie.

Subsidiebedragen en beoordeling

De subsidie voor het uitvoeren/updaten van een sectoranalyse bedraagt 20.000 respectievelijk 10.000 euro. De subsidie voor het uitvoeren van een activiteitenplan bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten en het aangevraagde subsidiebedrag bedraagt ten minste 125.000 euro. Subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Wat kan Nehem voor u doen?

Bent u een brancheorganisatie, O&O-fonds of arbeidsorganisatie en heeft u plannen of ideeën voor het opstellen van een activiteitenplan voor duurzame inzetbaarheid? De specialisten van Nehem denken graag met u mee. Naast het aanvragen van subsidies helpt Nehem ook bij de uitvoering van projectactiviteiten zoals het stimuleren van een leven lang ontwikkelen (LLO) of de arbeidsmobiliteit van werkenden, het voeren van projectmanagement en het bieden van administratieve en/of financiële ondersteuning. Bel 088-8381381, of vul het formulier in: