Tweede ronde MDIEU-subsidie gaat open in januari

11-11-2021

Voor de tweede aanvraagronde van de tijdelijke Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) stelt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) budget beschikbaar voor sectorale samenwerkingsverbanden van sociale partners. De hoogte van het budget wordt binnenkort bekend.

Wat is het doel van MDIEU-subsidie?

Het kabinet heeft op 5 juni 2019 een akkoord bereikt met sociale partners over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Een van de afspraken uit dit akkoord gaat over duurzame inzetbaarheid, die eraan moet bijdragen dat mensen hun pensioen gezond werkend kunnen bereiken; ook degenen die zwaar werk verrichten. Een van de maatregelen die het kabinet en sociale partners hebben afgesproken betreft de tijdelijke Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU).

Subsidieronde-voor-mkb-werkplaatsen-bij-onderwijsinstellingen-start-in-september

Het doel van de MDIEU-regeling is het door middel van het verlenen van subsidie faciliteren van sectorale maatwerkafspraken betreffende duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. De minister van SZW stelt 964 miljoen euro beschikbaar in de periode 2021 tot en met 2025 voor sectoranalyses en activiteitenplannen:

  • sectoranalyse: een analyse waarin inzicht wordt gegeven in de problematiek en oplossingsrichtingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden in de sector, waarop de analyse betrekking heeft
  • activiteitenplan: een door een hoofdaanvrager, namens een samenwerkingsverband, ingediend plan met activiteiten voor duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden gebaseerd op een sectoranalyse.

Wie kunnen aanvragen?

De subsidieregeling richt zich op álle sectoren in Nederland. Samenwerkingsverbanden van sociale partners kunnen een aanvraag indienen. Organisaties in een sector, zoals een brancheorganisatie, O&O-fonds of arbeidsorganisatie, kunnen deel uitmaken van het samenwerkingsverband. De samenwerking kan worden georganiseerd binnen een sector en binnen of tussen een of meer branches. De hoofdaanvrager van een samenwerkingsverband kan een werkgeversorganisatie (dan wel beroepsorganisatie), een werknemersorganisatie of een O&O-fonds (dan wel A&O-fonds) zijn.

Nieuwe aanvraagronde in 2022

De MDIEU-subsidie kent een aantal aanvraagtijdvakken die bestemd zijn voor de verschillende onderdelen van de regeling. Tot nu toe zijn er twee aanvraagrondes geweest, een voor sectoranalyses en een voor activiteitenplannen. De nieuwe aanvraagronde in 2022 is het tweede aanvraagtijdvak voor activiteitenplannen en loopt van maandag 10 januari 9:00 uur tot en met donderdag 31 maart 2022 17:00 uur. Na de aanvraagronde in 2022 volgen er nog ten minste drie aanvraagtijdvakken. In 2023 komt er een special aanvraagtijdvak voor arbeidsorganisaties.

Welke activiteiten komen in aanmerking?

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen, hebben betrekking op een of meer van de volgende thema’s:

  • bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken
  • bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap
  • stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit van werkenden
  • bevorderen van bewustwording en van de eigen regie van werkenden op hun loopbaan
  • treffen van maatwerkafspraken rondom eerder uittreden.

Concreet betreffen de activiteiten: het ontwikkelen en toepassen van sectorale instrumenten, methoden of werkwijzen inclusief het uitvoeren van onderzoek in verband hiermee; activiteiten op maat voor individuele arbeidsorganisaties; opzetten van infrastructuur om structureel duurzame inzetbaarheid te bevorderen; een communicatie- of voorlichtingsactiviteit; een kortdurende training van of workshops voor groepen of monitoring en evaluatie.

Subsidiebedragen en beoordeling

De subsidie voor het uitvoeren van een sectoranalyse bedraagt 20.000 euro. De subsidie voor het uitvoeren van een activiteitenplan bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten en het aangevraagde subsidiebedrag bedraagt ten minste 125.000 euro. Subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Wat kan Nehem voor u doen?

Bent u een brancheorganisatie, O&O-fonds of arbeidsorganisatie en heeft u plannen of ideeën voor het opstellen van een activiteitenplan rondom duurzame inzetbaarheid? De specialisten van Nehem denken graag met u mee. Naast het aanvragen van subsidies biedt Nehem ook ondersteuning bij de uitvoering van subsidieprojecten (zoals projectmanagement of administratief/financiële ondersteuning). Bel 088-8381381, of vul het formulier in: